Regels en afspraken


Leerlingenstatuut

Het Kwadrant vindt het belangrijk dat leerlingen zich thuis voelen op school. Zij hebben recht op zo goed mogelijk onderwijs in een plezierige, veilige omgeving waarin iedereen respect heeft voor elkaar. Dat bereiken we natuurlijk als iedereen weet waar hij aan toe is. Daarom gelden er ook op Het Kwadrant duidelijke regels, vastgelegd in een leerlingenstatuut. Zodat onze leerlingen en schoolmedewerkers weten wat ze van elkaar kunnen verwachten.

 

BYOD: Bring Your Own Device

 • Een leerling van Het Kwadrant mag een eigen device meebrengen naar school voor lesdoeleinden;
 • Het device valt onder de verantwoordelijkheid van de leerling en zijn/haar ouders;
 • Eventuele schade, verlies of diefstal valt onder de WA-verzekering die ouders privé hebben afgesloten;
 • Het gebruik van het Wifi netwerk van Het Kwadrant is geheel voor eigen risico;
 • Misbruik van het device of het netwerk betekent dat de leerling (tijdelijk) het recht wordt ontzegd een device mee te brengen naar school. In dit geval zal de coach dit bespreken met leerling en ouders;
 • In gevallen waarin de spelregels onduidelijk zijn, beslist de directie van Het Kwadrant wat de gedragscode is.

 

Schoolregels

Om een schooldag goed te laten verlopen, zijn er een aantal regels en afspraken. Hierbij de belangrijkste:

 • Alle schoolregels gelden voor het gehele schoolterrein, inclusief pauzeplaatsen, andere locaties van de school en gymzalen.
 • Voor leerlingen die met de fiets komen, heeft Het Kwadrant een fietsenstalling. Om de verkeersstroom te reguleren stappen ’s ochtends alle verkeersdeelnemers aan de poortaf. Leerlingen zetten hun fiets in het rek behorende bij hun leerjaar. Voor scooters/brommers is er een aparte stalling. Het zich ophouden in de fietsenstalling is niet toegestaan.
 • Het gebruik van de fietsenstalling is op eigen risico. Sluit je fiets of bromfiets altijd af.
 • Je moet ervoor zorgen dat je elke les op tijd bent.
 • Iedere leerling dient gepaste kleding te dragen. Provocerende kleding en kleding die een uiting isvan racistisch of extreem gedrag zijn niet toegestaan.
 • We spreken elkaar op een fatsoenlijke manier aan. Pesten, schelden en vechten worden niet geaccepteerd.
 • Tijdens de pauzes/tussenuren is het niet toegestaan het schoolterrein te verlaten of in de lokalen of gangen te zijn. Een en ander met uitzondering van leerlingen welke naar een andere leslocatie gaan.
 • In de aula, de hal en op het buitenterrein kan worden gegeten en gedronken en je deponeert het afval in de bestemde bakken.
 • Roken is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de ouders op de daarvoor aangewezen plaatsen.
 • Het dragen van een pet/hoed in het schoolgebouw is niet toegestaan.
 • Het gebruiken van alcohol, het in bezit hebben, gebruiken en/of verhandelen van drugs, vuurwerk of wapens is verboden.
 • Het is iedereen uitdrukkelijk verboden enige vorm van geluid- en/of beelddragers en GSM’s zichtbaar aan te hebben staan/te gebruiken in het leslokaal en OLC. Is ersprake van misbruik dan volgt inbeslagname.In de leslokalen beslist de docent, voor lesgebonden taken kan hij/zij daar toestemming voor geven.Nooit echter op het OLC.
 • Procedure: bij inbeslagname wordt de geluid- en/ of beelddrager afgegeven aan de leerlingenconciërge, na inlevering van een geschreven schoolreglement kan het apparaat de eerstvolgende werkdag worden opgehaald.
 • Roken. Voor eerste- en tweedejaars leerlingen is roken op school en schoolterrein uitdrukkelijk verboden. Bij overtreding volgt meteen een verplicht nablijven op school tot 16.30 uur. Leerlingen uit leerjaar 3 en 4 mogen op school roken op de aangewezen rokersplaats als daarvoor door de ouders uitdrukkelijk schriftelijk toestemming is gegeven. (formulier kunt u hier downloaden of afhalen bij Front Office). Is de ouderverklaring ingeleverd, dan ontvangt betreffende leerling een zgn. rokerspasje. Geen pasje bij je betekent niet roken op school!


Praktijkonderwijs

Voor leerlingen van het Praktijkonderwijs gelden soms andere regels. Deze worden met de leerlingen apart besproken.


Tien gouden regels LVO

Alle LVO-scholen hanteren de navolgende 10 gouden regels:

 1. We hebben respect voor elkaar, elkaars eigendommen en onze omgeving.
 2. We zijn samen verantwoordelijk voor een goede sfeer en goede gang van zaken;
 3. We helpen elkaar waar dat nodig is.
 4. We dragen allemaal bij aan een open communicatie: we lossen problemen op door erover te praten.
 5. We pesten, bedreigen en negeren anderen niet.
 6. We vinden dat op school alcohol, drugs, wapens en gokken niet thuishoren.
 7. We vinden dat er geen plaats is voor racisme, discriminatie en geweld.
 8. We staan voor een positieve houding, correct gedrag en net taalgebruik.
 9. We doen altijd melding bij de politie in geval van diefstal, vernieling of geweld. Bij ernstige zaken doen we, de school, aangifte.
 10. We houden ons aan bovenstaande gedragsregels en spreken anderen erop aan als ze dat niet doen.

 

Thornstraat 7 6004 JP Weert  |  Tel: + 31 (0)495 - 513 666
Postadres: Postbus 140 6000AC Weert

Copyright © 2017 Het Kwadrant

Nieuwsbrief
Op de hoogte
blijven? Meld je aan
Social media
Bezoek ons op:
Ideeƫnbus
heb je een Goed idee?
Laat het ons weten >>
Foto's & films uploaden

Voeg je eigen
foto's & films toe!