Topsport Talentschool

Het Kwadrant voert officieel de status van 'Topsport talentschool'. Het Kwadrant motiveert en stimuleert topsporters door ze aangepast onderwijs te bieden, waardoor ze hun studie en topsport kunnen combineren. Topsport

Een Topsport talentschool is een school waar sporttalenten onderwijs en sport samen kunnen ontwikkelen. Deze begeleiding krijgen ze vanaf het eerste leerjaar van het voortgezet onderwijs. Voor deze begeleiding werkt Het Kwadrant samen met Topsport Limburg; één van de twaalf regionale Olympische Steunpunten. De organisatie kent de sporters hiervoor bepaalde statussen toe, die het niveau aangeven waarop de sporter presteert. Alle niveaus worden door het NOC*NSF begeleid. De hoogste status, de A-status, wordt bereikt als een sporter eindigt bij de eerste acht van een EK of WK. Echter, hier gaat een hele weg aan vooraf en de school speelt daarin een belangrijke rol.

Wil je meer hierover weten, klik dan hier.

Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL)

Samenwerkingsverband Academische OpleidingsSchool Limburg (AOSL)

Partnerschap

Bekwame leraren zijn de spil van goed onderwijs. In Limburg dragen de zes schoolbesturen voor voortgezet onderwijs en Fontys Lerarenopleiding Sittard samen verantwoordelijkheid voor het opleiden en professionaliseren van leraren, daarbij ondersteund door Open Universiteit (Welten Instituut) en de Universiteit Maastricht (TIER & Center for Education Research).  Dit gebeurt onder de vlag van het samenwerkingsverband Academische Opleidingsschool Limburg (AOSL).

 

Ambitie

De ambitie van de AOSL is om via de opleiding en professionalisering van leraren een bijdrage te leveren aan voortgezet onderwijs waarin alle leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien. Daarbij horen (toekomstige) leraren die, passend bij hun steeds weer veranderende werkzaamheden, in staat zijn zich blijvend te professionaliseren. Dit betekent dat de leraren (in opleiding) hun eigen praktijk voortdurend onderzoeken en verbeteren en zo een bijdrage leveren aan schoolontwikkeling.

 

Infrastructuur

Elke AOSL-school heeft een expliciete infrastructuur om zowel het (leren) onderwijzen én het (leren) onderzoeken van leraren (in opleiding) te begeleiden. Er zijn in dit kader op elke school onder andere

 • getrainde werkplekbegeleiders (wpb) voor de begeleiding van leraren in opleiding. Binnen de AOSL als totaal zijn ongeveer 300 wpb actief;
 • speciaal opgeleide schoolopleiders (so) actief voor de coördinatie van de begeleiding van aanstaande en beginnende leraren. AOSL-breed zijn er 25 schoolopleiders werkzaam;
 • geschoolde docent-onderzoekers voor de uitvoering van (de begeleiding van) onderzoek voor de schoolpraktijk. Er zijn binnen de AOSL ruim 25 docent-onderzoekers actief;

 

Activiteiten

Om de genoemde ambitie waar te maken is op alle AOSL-scholen sprake van de volgende activiteiten:

 • Afstudeerprojecten van leraren in opleiding rondom praktijkgerichte vraagstukken worden begeleidt door opleiders van FLOS i.s.m. onderzoeksbegeleiders van de school;
 • actieve participatie in de school van begeleiders van de lerarenopleiding;
 • docent-onderzoekers van de scholen nemen deel aan intervisie- en scholingsbijeenkomsten onder leiding van onderzoekers van het FLOS-Lectoraat en/of onderzoekers van de UM of de OU;
 • AOSL-scholen participeren in kleinschalige leerwerkgroepen (LWGs) waarin rondom actuele thema’s gewerkt wordt aan de ontwikkeling van onderwijs- en begeleidingsmaterialen voor de onderwijspraktijk. De LWGs zijn samengesteld uit zittende leraren van de vo-scholen, studenten in de afstudeerfase en opleiders van de lerarenopleiding. Er zijn 15 LWG’s actief;
 • Scholen presenteren aanpak en opbrengsten van hun schoolontwikkelingsprojecten op het jaarlijkse AOSL-symposium;
 • Elke school organiseert jaarlijks twee kenniskringen voor medewerkers en studenten rondom nieuwe ontwikkelingen;
 • Intensief overleg tussen de AOSL-partners op bestuurlijk niveau, directieniveau en begeleidersniveau (werkplekbegeleiders, docentonderzoekers, schoolopleiders en instituutsopleiders)

Klik hier voor meer informatie.

Big Picture Learning

Onderwijs persoonlijk maken. Het Kwadrant en met name het Praktijkonderwijs geeft les volgens de Amerikaanse onderwijsmethode Big Picture. In Nederland is deze methode beter bekend onder de noemer ‘Onderwijs persoonlijk maken’. Big Picture Learning ontleent zijn kracht aan de wijze waarop het verbinding weet te leggen tussen de persoonlijke interesse van de leerling, de maatschappij en het onderwijsleerproces. Het talent en de passie van de leerling sturen het leerproces. Het onderwijs is kleinschalig en sluit aan bij de belevingswereld van de leerling. Het is uitdagend voor alle leerlingen!


3 R's

Deze sterk geïndividualiseerde vorm van onderwijs leidt tot minder verzuim, minder drop outs, een veiligere leeromgeving en een betere doorstroming naar het vervolgonderwijs. Deze methode maakt leren persoonlijk en focust op de 3 R ‘s:

 • Relatie
 • Relevantie
 • Resultaat


Samenhangende kenmerken

 1. Leren in de echte wereld met projecten
 2. Elke leerling heefty een persoonlijk leerplan
 3. Authentiek assesment en beoordeling
 4. Kleinschalige schoolorganisatie
 5. Advisory structuur in vaste leergroepen
 6. Ambitieuze schoolcultuur
 7. Leiderschap en ondernemersschap
 8. Betrokkenheid van ouders/familie en andere volwassenen

 9. Samenwerking met en voorbereidingop vervolgonderwijs
 10. Permanente professionele ontwikkeling en coaching

Passend onderwijs

Door de invoering van passend onderwijs hebben alle scholen met ingang van 1 augustus 2014 een zogenaamde zorgplicht. Het begrip zorgplicht wordt gebruikt om aan te geven dat een school ervoor verantwoordelijk is, dat een leerling die extra ondersteuning nodig heeft en die zich bij een school aanmeldt, een zo passend mogelijke plek in het onderwijs krijgt. Dat kan ofwel bij de school van aanmelding zijn, ofwel op een zo goed mogelijke plek op een andere school. Ouders worden hier nauw bij betrokken.

Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen in het samenwerkingsverband hebben afspraken gemaakt over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.


Samenwerkingsverband

Het Kwadrant is aangesloten bij het samenwerkingsverband (speciaal) voortgezet onderwijs Weert en omstreken onder nummer 31.03. Het samenwerkingsverband is bereikbaar via tel. 06 218 19 868.


Meer informatie

Als u vragen heeft over wat de invoering van passend onderwijs voor uw kind betekent, kunt u terecht bij het zorgteam van onze school: tel. 0495-513666 of via mail: zorgteam@hetkwadrant.nl. Ook kunt u meer informatie over passend onderwijs vinden op www.steunpuntpassendonderwijs.nl. Het Steunpunt Passend Onderwijs is op schooldagen van 10.00 uur-15.00 uur ook telefonisch te bereiken via: 0900 – 2020065 of per email via het contactformulier op de website.

Musicline


Speel je zelf een instrument of zing je graag? Maak je muziek bij een harmonie of een fanfare? Zing je in een koor? Heb je les op de muziekschool of bij een privé-docent? Speel je in een band? Schrijf je je eigen nummers?Kortom, ben jij iemand die veel met muziek bezig is?: Dan is Musicline misschien iets voor jou…!

Musicline
Musicline is bedoeld voor leerlingen van LVO-Weert (leerjaar 1 t/m 3) met een meer dan gemiddeld muzikaal niveau die graag extra tijd willen steken in musiceren, zichzelf op muzikaal gebied verder willen ontplooien en eventueel een vervolgopleiding muziek ambiëren. Musicline laat leerlingen kennis maken met alle aspecten van muziek en de mogelijke vervolgopleidingen. Het is een aanvulling op de muzieklessen bij een muziekschool en/of privé-docent en dient niet ter vervanging hiervan. Musicline bestaat uit een heterogene groep van leerlingen uit leerjaar 1 t/m 3 en biedt differentiatie en maatwerk.

muziekgala.jpg

Programma
Het Programma bestaat uit twee lesuren, waarvan 1/3 deel muziektheorie en gehoortraining en 2/3 deel musiceren en componeren. Tijdens de lessen wordt toegewerkt naar de gestelde eisen van een auditie aan een muziekvervolgopleiding. Naast de lessen vinden er diverse activiteiten, workshops en voorstellingen op school en buiten school plaats. Ook worden er op regelmatige basis performancemogelijkheden aangeboden en is er aandacht voor beroepsoriëntatie.

Musicline wordt gecoördineerd door muziekdocenten van LVO Weert en vormgegeven en gedoceerd door muziekdocenten van LVO Weert in samenwerking met studenten van het Conservatorium Maastricht. Studenten die meewerken aan Musicline worden hier speciaal voor geselecteerd. Musicline vindt plaats op de Philips van Horne (Wertastraat 1 te Weert) op maandagmiddag van 15.15u tot 16.45u (tijden onder voorbehoud). Voor deelnemende leerlingen van de andere locaties wordt contact opgenomen met de betreffende teamleider om in overleg mogelijk te maken dat leerlingen tijdig aanwezig kunnen zijn.

Musicline werkt samen met Conservatorium Maastricht en andere MBO & HBO Muziek-vervolgopleidingen. Voor diverse activiteiten en workshops wordt de samenwerking met muziekscholen en verenigingen in de omgeving gezocht. Musicline is een voorportaal van de Vooropleidingen Muziek in de bovenbouw Mavo, Havo en Vwo, de Vooropleiding voor het Conservatorium (VoCo), maar ook andere Vooropleidingen Pop/Rock.


Kosten
Musicline vraagt een eigen bijdrage van ouders van €150,- per schooljaar. Uit deze bijdrage worden o.a. de activiteiten, workshops, performancemogelijkheden en excursies betaald.


Toelating
Musicline is mogelijk na een auditie. De richtlijnen voor de auditie zijn hier te vinden. De leerlingen worden beoordeeld op basis van muzikaliteit, talent en ontwikkelperspectief betreffende muzikaal gehoor. De beoordeling gebeurt door muziekdocenten van LVO Weert en betrokken partners van de vervolgopleidingen Muziek. Aan het einde van ieder leerjaar vindt er een afsluitend beoordelingsmoment plaats dat tevens dient als auditie voor het opvolgende leerjaar.


VoCo Onderbouw
Musicline is een doorontwikkeling van de VoCo onderbouw (vooropleiding voor het Conservatorium) die sinds 2008 bij LVO Weert wordt aangeboden. Waar bij de VoCo de achterliggende gedachte een voorbereidend traject richting het Conservatorium is, biedt Musicline een breder perspectief.

Meer informatie? Neem dan contact op met dhr. Sven Heijman (muziekdocent LVO Weert én coördinator Musicline)via musicline@lvo-weert.nl. Bekijk hier tevens de folder Musicline.

VoCo

VoCo staat voor VOoropleiding COnservatorium en is bedoeld voor leerlingen van de bovenbouw. Tijdens deze opleiding kun je ontdekken of jij muziek zo leuk vindt dat je er later je boterham mee wilt verdienen. Ook kun je erachter komen of je talent genoeg hebt om naar het conservatorium te kunnen. De scholen van Weert werken hiervoor nauw samen met het conservatorium van Maastricht.

VoCo-onderwijs LVO-Weert

 • Het College Weert
 • Philips van Horne
 • Het Kwadrant

Ongeacht op welk van de drie scholen je zit, de lessen VoCo vinden altijd plaats op de Philips van Horne. De roosters zijn zo dat je op tijd van locatie kunt wisselen. 


VoCo in de bovenbouw
In de bovenbouw betekent dat, dat je na een toelatingsexamen regelmatig les krijgt op het conservatorium. Je speelt er regelmatig voor een docent. Je doet mee aan workshops en je werkt er samen met andere leerlingen die ook aan hun voorbereiding voor het conservatorium bezig zijn. Ook krijg je er les in de muziektheorie, zodat je goed voorbereid aan je conservatorium kunt beginnen.

Naast je activiteiten op het conservatorium heb je dan nog de mogelijkheid om op HAVO en VWO het eindexamen muziek te gaan volgen. Zo ben je optimaal voorbereid op jouw studie muziek.

muziekgala_pvh.jpg

 

VoCo volgen?
De VoCo is bedacht voor leerlingen met muzikaal talent, die veel interesse hebben in muziek en die een beroep in de muziek overwegen. Ook als je nog niet zeker weet wat je later wilt gaan doen, heb je de mogelijkheid deze stroom te volgen. VoCo-leerlingen worden geselecteerd door middel van een auditie. Tijdens deze auditie laat je zien dat je aanleg en talent hebt om op meer dan gemiddeld niveau muziek te maken of dit niveau te gaan ontwikkelen.

A R T   Q U A D R A N T     werken vanuit het hart

Kunst neemt binnen de school Het Kwadrant Weert, een hele belangrijke plaats in. De reden hiervoor is, dat kunst je blik op de wereld verbreedt. Dat school meer is dan kennisoverdracht. Bij Kunst is niet zozeer het resultaat belangrijk, maar meer het proces.
Kunst geeft de mogelijkheid om waarlijk van de leerling zelf uit te gaan. Om initiatieven en ideeën van leerlingen te stimuleren.
Het proces van creativiteit en gevoelens uiten met betrekking op jezelf in relatie tot de wereld om je heen en dit in beeld en/of muziek, toneelspel, omzetten is een meerwaarde voor het verdere leven. Behalve dat, is kunst ook een taal die iedereen kan verstaan. Universele meningen en gevoelens kunnen worden gedeeld met elkaar.
Zoals een leerling van Het Kwadrant zo mooi verwoordde: “Kunst is voor mij emotie”.

KUNSTKLASplus

werken vanuit het hart

sinds september 2016 heeft onze school een KUNSTKLASplus. Dit is een extra kans en mogelijkheid voor leerlingen, met meer dan gemiddelde interesse voor een bepaalde discipline (beeldende kunst, fotografie, decor, theater, muziek etc), om zich verder te verdiepen en ontwikkelen. Het vak KUNST wordt thans aangeboden in leerjaar 1 en 2. Het vak KUNSTKLASplus wordt aangeboden aan leerjaar 2, 3 en 4 en vindt plaats op de donderdag het 7de uur en is alleen bedoeld voor de (kunst) zeer gemotiveerde leerling. Talent is niet noodzakelijk, het gaat om de interesse.

Binnen deze plusklas zal van alles aan bod komen. De leerling zelf is leidraad.

Er zal worden ingehaakt op actuele gebeurtenissen en kansen die zich aanbieden. Zo is er bijvoorbeeld ook de mogelijkheid mee te doen aan een Griekse tragedie (toneel met zang) onder regie van Sjeng Verheijden, hetzij als ontwerper decor, als actrice/acteur etc. De plusklas zal zich vanzelf ontwikkelen en blijven ontwikkelen omdat KUNST nu eenmaal flexibel is en moet zijn.

Dus in het kort KUNSTKLASplus:

 • Verdieping binnen meerdere soorten kunst
 • Binnen en buiten school
 • Vanuit de leerling
 • Certificaat bij afsluiting
 • Portfolio eventueel vervolgopleiding
 • Uitstapjes/excursies instellingen en opleidingen
 • Gezellige gemotiveerde groep
 • Donderdags het zevende uur (flexibel)
 • Maximaal 15 leerlingen
 • Jaarlagen 2,3 en 4 (gemengd) 

Loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

LOB is de rode draad in het onderwijs van Het Kwadrant. LOB is een leer- en ontwikkelingsproces voor de leerling. En heeft tot doel het ontwikkelen van kennis, houding en vaardigheden, die het mogelijk maken om een weloverwogen keuze te maken voor het vervolgonderwijs en succesvol in de maatschappij te functioneren. Op Het Kwadrant wordt elke leerling begeleid in het formuleren van zijn loopbaanvragen en op basis daarvan worden nieuwe leerprocessen in gang gezet. Het is een opdoen van ervaringen en reflectie.


Reflectie

Reflecteren is een essentieel onderdeel van leren. Tijdens het reflecteren worden de leerlingen bewust gemaakt van wat ze kunnen en echt willen, wat hun ontwikkelpunten zijn of wat ze anders zouden kunnen doen en wat ze beter niet kunnen doen.

 

 

Portfolio

Om dit goed te kunnen doen, hebben de leerlingen relevante informatie nodig over hun kennis, persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden. Hiervoor gebruiken ze hun eigen portfolio. Verzamelen van info is echter niet voldoende. Je moet het er ook over hebben en de tijd en kans nemen om dingen aan te passen. Dit gebeurt in de Reflectieweek, die na elke periode plaatsvindt.


Reflectieweek

De Reflectieweek is opgebouwd uit een aantal vaste onderdelen:

 • Het voeren van reflectie-gesprekken met de leerlingen, bewijs leveren van wat je gedaan hebt en het daar over hebben met anderen (en je ouders).
 • Presenteren wat je de afgelopen periode gedaan hebt.
 • Het plannen en bespreken van de volgende periode.
 • Het inhalen van werk dat is blijven liggen.
 • Workshops en excursies.
 • Het vieren van behaalde resultaten, ”even wat anders doen”.

Thornstraat 7 6004 JP Weert  |  Tel: + 31 (0)495 - 513 666
Postadres: Postbus 140 6000AC Weert

Copyright © 2017 Het Kwadrant

Nieuwsbrief
Op de hoogte
blijven? Meld je aan
Social media
Bezoek ons op:
Ideeƫnbus
heb je een Goed idee?
Laat het ons weten >>
Foto's & films uploaden

Voeg je eigen
foto's & films toe!